english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 8. nr 1. marzec 2009  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Zastosowanie autofluorescencji tkankowej w ocenie podejrzanych zmian u pacjentów z nowotworami głowy i szyi
Izabela Niedźwiecka, Joanna Zimmer-Nowicka, Dariusz Kaczmarczyk, Alina Morawiec-Sztandera

Wprowadzenie. Pomimo ciągłego doskonalenia metod
diagnostycznych w codziennej praktyce klinicznej nadal napotyka
się trudności w ocenie rozległości zmiany nowotworowej
i określeniu właściwego miejsca pobrania wycinków do badania
histopatologicznego. Szczególnie trudną pod tym względem
grupę stanowią pacjenci po leczeniu przeciwnowotworowym.
Ostatnio zwrócono uwagę na autofl uorescencję tkankową,
która wykorzystuje działanie promieniowania UV na tkanki
nowotworowe i dysplastyczne. Emitują one inne ilościowo
i jakościowo promieniowanie niż tkanka zdrowa.
Cel pracy. W pracy dokonano oceny wpływu umiejscowienia,
rodzaju zastosowanego leczenia przeciwnowotworowego
i zmian patologicznych na obecność fl uorescencji tkanki nowotworowej.
Materiał i metody. Do badania zakwalifi kowano 47 chorych,
u których wykonano badanie fi beroskopowe z wykorzystaniem
światła białego oraz światła wzbudzającego autofl uorescencję
tkankową. W celu weryfi kacji zmian wykazujących obecność autofl
uorescencji pobrano z miejsc świecenia materiał do badania
histopatologicznego.
Wyniki. Wykazano, że metoda autofl uorescencji tkankowej
zapewnia pełną czułość (100%) i swoistość (100%) wykrywania
złośliwych zmian nowotworowych. Nie wykazano zależności
pomiędzy występowaniem autofl uorescencji a lokalizacją zmian
patologicznych oraz zastosowanym leczeniem przeciwnowotworowym.
Wnioski. Uzyskane wyniki kwalifi kują autofl uorescencję jako
czułą i swoistą metodę diagnostyczną dla detekcji zmian nowotworowych
w jamie ustnej, gardle i krtani. Pozwala ona również
na monitorowanie pacjentów po przeprowadzonym leczeniu
przeciwnowotworowym.

słowa kluczowe: autofl uorescencja tkankowa, nowotwory głowy i szyi, tissue autofl uorescence, head and neck carcinoma

strony: od 18 do 22szacunkowy czas pobierania pliku (78 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:176322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.