english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 10. nr 4. grudzień 2011  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Zastosowanie analizy kepstralnej w ocenie akustycznej głosu u pacjentów z guzkami głosowymi
Ewa Niebudek-Bogusz, Jacek Grygiel, Paweł Strumiłło, Mariola Śliwińska-Kowalska

Wprowadzenie. Analiza akustyczna może być cennym, obiektywnym
narzędziem do diagnozowania dysfonii. W ostatnim
czasie uznaniem cieszy się analiza kepstralna, którą uzyskuje się
transformując nieliniowo skalę częstotliwości analizowanych
sygnałów mowy.
Cel pracy. Ocena zastosowania współczynników MFCC (Mel
Frequency Cepstral Coefficients) w akustycznej analizie mowy
u pacjentów z guzkami śpiewaczymi.
Materiał i metody. W badaniu wzięły udział dwie grupy kobiet,
liczące po 40 osób każda, kontrolna – z głosem prawidłowym
(średni wiek 43 lata) i badana – kobiet z guzkami śpiewaczymi
(średni wiek 41 lat). Badanie akustyczne obejmowało nagrywanie
samogłoski „a” oraz czterech znormalizowanych fonetycznie zdań.
Próbki dźwiękowe poddane zostały analizie MFCC. Do klasyfikacji
uzyskanych parametrów sygnałów mowy zastosowano odwzorowanie
Samsona i klasyfikator SVM (Support Vector Machine).
Wyniki. Analiza wyników badań uzyskanych w grupie kobiet
z dysfonią z powodu guzków głosowych w odniesieniu do kobiet
z głosem prawidłowym wykazała następujące parametry trafności
testu: 1) dla głoski „a” – czułość – 72% oraz specyficzność
– 70%, 2) dla znormalizowanych zdań (średnia dla 4 zdań)
– czułość – 87% oraz specyficzność – 90%. Lepsze wyniki skuteczności
diagnozowania dysfonii za pomocą współczynników
MFCC otrzymano dla znormalizowanych zdań, co w odniesieniu
do najnowszych badań potwierdza fakt, że analiza kepstralna dla
dłuższych fraz dostarcza więcej informacji na temat zaburzeń
aparatu głosowego w porównaniu z analizą głosek.
Wnioski. Analiza kepstralna głosu oparta o wyznaczanie
współczynników MFCC jest dobrze rokującym narzędziem
do diagnostyki zaburzeń harmonicznych i nieharmonicznych
głosu u pacjentów z dysfoniami. Wymagane są dalsze badania
w większych grupach osób z patologią aparatu głosowego dla
potwierdzenia przedstawionych wyników.

słowa kluczowe: analiza kepstralna, obiektywna ocena dysfonii, guzki głosowe, cepstral analysis, objective assessment ofdysphonia, vocal nodules

strony: od 176 do 181szacunkowy czas pobierania pliku (846 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:1705427148[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.