english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 8. nr 4. grudzień 2003  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Alternatywne transkrypty mRNA dla interleukiny 4 w leukocytach krwi obwodowej u chorych z astmą oskrzelową
Monika Jędrzejczak, Maciej Borowiec, Anetta Ptasińska, Katarzyna Wysoczyńska, Barbara Bieńkiewicz, Grzegorz Woszczek, Marek L. Kowalski

Wprowadzenie. Interleukina 4 jest kluczową cytokiną biorącą udział w rozwoju i modulacji reakcji immunologicznych IgE zależnych. Gen dla interleukiny 4 zlokalizowany jest na chromosomie 5, a wyniku jego ekspresji powstają dwa produkty: prawidłowa IL-4 oraz jej alternatywna forma IL-4δ2 będąca swoistym inhibitorem dla receptora IL-4.
Cel pracy. Porównanie ekspresji obu wariantów IL-4 w leukocytach krwi obwodowej pochodzących od pacjentów z astmą oskrzelową i osób zdrowych oraz zbadanie obecności i nasilenia procesu alternatywnego składania genu dla IL-4 w relacji do cech klinicznych i aktywności procesu chorobowego w astmie.
Materiał i metody. RNA izolowano z leukocytów od 18 chorych z astmą i 14 osób zdrowych, a następnie zastosowano metodę kompetycyjnego PCR dla oceny ekspresji obu transkryptów.
Wyniki. Wskaźnik alternatywnego składania (AS-IL-4, transkrypt prawidłowy do transkryptu alternatywnego) genu dla IL-4 nie różnił się pomiędzy grupą pacjentów z astmą (1,45±0,32; n=18) oraz grupą kontrolną osób zdrowych (1,48±0,47; n=14), (p=0,76). Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy wartościami wskaźnika AS-IL-4 u pacjentów z astmą i FEV1 powyżej 80% (1,45±0,25; n=8) a grupą pacjentów o wartościach FEV1 równych lub niższych od 80% (1,44±0,38; n=10) (p=0,96). Nie wykazano istotnych różnic wskaźnika AS-IL-4 pomiędzy grupą pacjentów przyjmujących glikokortykosteroidy w dawce niższej lub równej 1000 μg/dobę (1,55±0,23; n=8) a przyjmujących powyżej 1000 μg glikokortykosteroidów na dobę (1,36±0,37; n=10) (p=0,15).
Wnioski. U wszystkich badanych osób występują obie formy składania genu dla IL-4 ale proporcja obu transkryptów nie jest cechą różnicującą osoby z astmą atopową i osoby zdrowe i nie ulega zmianie w zależności od nasilenia procesu chorobowego w astmie.
Alergia Astma Immunologia, 2003, 8(4), 188-193


słowa kluczowe: astma, IL-4, alternatywna forma IL-4d2, inhibitor dla receptora IL-4, chromosom 5, metoda kompetycyjnego PCR

strony: od 188 do 193szacunkowy czas pobierania pliku (293 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:60191063[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.