english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 18. nr 1. marzec 2013  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Porównanie stopnia kontroli astmy w testach ACT i CACT oraz według kryteriów GINA u dzieci
Monika Kaczmarek, Anna Bręborowicz

Streszczenie
Wprowadzenie. Przewlekły, wieloletni i nieprzewidywalny przebieg
astmy oskrzelowej, która u większości chorych rozpoczyna się w dzieciństwie,
wymaga systematycznego monitorowania nasilenia objawów.
Monitorowanie kliniczne zostało w ostatnich latach uzupełnione o szybkie
testy kontroli astmy, przy czym ich przydatność w pediatrii została jak
dotąd zweryfikowana w nielicznych badaniach.
Cel. Celem pracy było porównanie wyników szybkich testów kontroli
astmy ACT™ (Asthma Control Test) i CACT™ (Childhood Asthma Control
Test) oraz określenie ich korelacji z oceną kontroli astmy wg kryteriów
GINA (Global Initiative for Asthma).
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 48 dzieci chorych na astmę
w wieku od 6 do 18 roku życia. Dzieci oceniane były na 4 wizytach
w kolejnych kwartałach roku. Istotnym elementem oceny klinicznej były
szybkie testy kontroli astmy ACT™ i CACT™.
Wyniki. Łącznie w trakcie rocznej obserwacji uzyskano 145 testów ACT™
i 96 testów testów CACT™. W teście ACT™ 25 punktów uzyskano w 45%,
wynik w zakresie 20-24 punkty w 41%, a wynik ≤19 punktów w14%.
W teście CACT™ ≥19 punktów uzyskano w 78%, a wynik <19 punktów
w 22%. Stwierdzono, korelacje pomiędzy oceną kontroli astmy w teście
ACT™ i CACT™ a oceną stopnia kontroli wg kryteriów ustalonych przez
GINA.
Wnioski. Wykazano zgodność oceny stopnia kontroli astmy w obu testach
z oceną lekarską na podstawie wytycznych GINA, co jest dowodem
na ich wiarygodność i przydatność w codziennej praktyce lekarskiej.
Wykazano korelację pomiędzy oceną stopnia kontroli astmy w testach
ACT™ i CACT™ u dzieci, które wypełniły jednocześnie na tej samej wizycie
oba testy.
Summary
Introduction. Chronic, long and unpredictable course of asthma that in
most patients begins during childhood, requires systematic monitoring
of severity of the symptoms. Clinical monitoring of bronchial asthma in
recent years has been complemented by rapid asthma control tests, but
their use in pediatrics has been verified in few studies so far.
Aim. To compare the results of the rapid tests in asthma control: ACT™
(Asthma Control Test) and CACT™ (Childhood Asthma Control Test) and
to determine their correlation with the assessment of asthma control
according to GINA criteria.
Materials and methods. The study involved a group of 48 asthmatic
children aged 6 to 18. Children were evaluated during four visits in
subsequent quarters of the year using asthma control tests ACT ™ and
CACT ™.
Results. In total, during the annual observations, 145 tests ACT ™ and
96 tests CACT ™ were obtained. In the ACT ™, 25 score was obtained in
45%, the result of 20-24 score in 41%, and a score equal to or below 19
was obtained in 14% of the tests. In the test CACT ™, ≥ 19 score was noted
in 78% and <19 score was recorded in 22% of the cases. There was a
correlation between asthma control assessed with ACT™ or CACT™ and
asthma control according to the GINA guideline.
Conclusions. The conformity of the results of both asthma control tests
with the medical tests based on GINA guidelines proves their reliability
and usefulness in everyday medical practice. A correlation has been
shown to occur between the assessment of asthma control degree in
children who underwent both tests during one single visit.

słowa kluczowe: kluczowe: astma, stopień kontroli astmy, ACT™, CACT™GINA, asthma, asthma control degree, ACT™, CACT™, GINA

strony: od 39 do 43szacunkowy czas pobierania pliku (334 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:68221164[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.