english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Przegląd Alergologiczny - informacje dla autorów  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny
     Archiwum
     Redakcja
     Informacje dla czytelników
     Informacje dla autorów Szukaj w artykułach:
  Publikacja wstrzymana

W czasopiśmie „Przegląd alergologiczny” publikowane są zamawiane prace poglądowe, dotyczące problemów klinicznych w alergii i astmie, stanowiska ekspertów, a także tłumaczenia międzynarodowych konsensusów oraz roczne podsumowania postępów w poszczególnych dziedzinach alergologii. Prace nadesłane podlegają ocenie Rady Naukowej.

manuskrypt...
...przygotowany w wersji elektronicznej oraz wydruk pracy w dwóch egzemplarzach należy przysłać na adres Redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i poprawek nie wpływających na treść merytoryczną pracy.

strona tytułowa...
...powinna zawierać: tytuł w języku polskim, imiona i nazwiska autorów oraz ich tytuły naukowe, nazwę instytucji, w której zatrudnieni są autorzy, wykaz skrótów oraz adres autora do korespondencji, jego e-mail, telefon i fax.

streszczenia...
...w języku polskim i angielskim nie powinny przekraczać 150-250 słów.

ryciny (rysunki, zdjęcia)...
...oznaczone numerami powinny być opisane na odwrocie. Podpisy pod ryciny powinny być na oddzielnej stronie. Rysunki należy wykonać z wykorzystaniem narzędzi istniejących w edytorach tekstu, w programie Excel lub edytorów specjalistycznych, np. CorelDraw. Dopuszcza się przygotowanie rysunków techniką kreślarską na białym papierze. Zdjęcia muszą być najwyższej jakości; Redakcja zastrzega sobie prawo decyzji odnośnie akceptacji zdjęcia do druku.

piśmiennictwo...
...należy cytować podając w tekście kolejne numery w nawiasach kwadratowych [1, 2]. Informacje niepublikowane można przytaczać podając źródła informacji w tekście (w nawiasie). Kolejność pozycji piśmiennictwa powinna być zgodna z kolejnością cytowań, a nie z porządkiem alfabetycznym. Skróty tytułów cytowanych czasopism muszą być zgodne z Index Medicus. Każda
pozycja piśmiennictwa powinna zawierać: Nazwiska i inicjały imion autorów (jeżeli praca ma więcej niż trzech autorów należ podać "i wsp."). Tytuł artykułu. Skrót tytułu czasopisma. Rok publikacji; Numer zeszytu (ew. numer tomu): Numery stron (początkowy i końcowy).

Przykład:
Szmidt A, Stańczyk-Przyłuska A. Rola wirusa EBV w patogenezie chorób alergicznych. Alergia Astma Immunologia 2005; 4: 169-174.

Smith E, Gray SD, Dove H i wsp. Frequency and effects of teachers' voice problems. J Voice 1997; 11 (1): 81-87.

pozycje książkowe...
...powinny zawierać w kolejności:
Nazwiska i inicjały imion autorów (książki lub rozdziału). [Tytuł rozdziału. (w)] Tytuł książki.
[nazwiska i inicjały imion redaktora (red.)]. Wydawnictwo, Miejsce wydania Rok: Numery stron.

Przykład:
Kieć-Świerczyńska M. Alergia kontaktowa. Mediton, Łódź 2005.
Bieńkiweicz B, Kowalski ML. Alergia na leki. (in) Immunologia kliniczna. Kowalski ML (Ed.) Mediton, Łódź 2000: 297-328.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.