english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - informacje dla autorów i recenzentów  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Informacje dla autorów

Do publikacji w kwartalniku Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny przyjmowane są artykuły oryginalne, poglądowe oraz kazuistyczne nigdzie wcześniej nie publikowane. Prace oryginalne i kazuistyczne są opiniowane przez recenzentów, zwykle Rada Programowa wybiera dwóch recenzentów, którzy opiniują pracę w ciągu dwóch tygodni. Następnie manuskrypt wraz z recenzjami jest odsyłany do autora pracy, a po naniesieniu uwag recenzentów i ustosunkowaniu się do nich, autor przesyła poprawiony manuskrypt na adres Redakcji. Prace poglądowe są natomiast akceptowane przez Radę Programową. Pracę w wersji elektronicznej oraz jej wydruk w 2 egzemplarzach należy przysyłać na adres Redakcji.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i poprawek nie wpływających na treść merytoryczną pracy. Prace nie odpowiadające wymaganiom będą odsyłane autorom do poprawienia bez rozpatrzenia merytorycznego.

OŚWIADCZENIE AUTORÓW

„OTORYNOLARYNGOLOGIA – przegląd kliniczny”

OŚWIADCZENIE AUTORA/AUTORÓW
Artykuł pt.

oryginalny / poglądowy / kazuistyczny / list do redakcji* (niepotrzebne skreślić)

Autorzy (imiona i nazwiska wszystkich autorów, tytuły lub stopnie naukowe)
……………………………………………
..............................................................

Dane do kontaktu (imię i nazwisko, afiliacja, e-mail, telefon)
………………………………………………
..................................................................

Autor/autorzy oświadcza/ją, że ww. praca złożona do druku w czasopiśmie „Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny” jest oryginalna, nie narusza praw autorskich ani innych praw własności stron trzecich; nie jest złożona do publikacji w innym czasopiśmie i nie była uprzednio publikowana, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, a wszelkie niezbędne pozwolenia zostały uzyskane przez autora/autorów.
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria) poza wymienionymi w manuskrypcie.
Wszelkie formy wykorzystania artykułu po jego opublikowaniu wymagają zgody wydawcy – „Mediton” Oficyna Wydawnicza.

Imiona i nazwiska autorów
(literami drukowanymi):
.................................................................
................................................................
Podpisy oraz % wkładu:
...................................................................
..................................................................
……………………………
Miejscowość i data


prawa autorskie
Każdy manuskrypt musi zawierać podpisane przez wszystkich autorów oświadczenie: „Oświadczamy, że artykuł jest oryginalny, nie narusza praw autorskich ani innych praw własności stron trzecich; nie jest złożony do publikacji w innym czasopiśmie i nie był uprzednio publikowany. Deklarujemy również, że wykonujemy badań na zwierzętach. Po ukazaniu się publikacji podpisany(i) autor(rzy) przekazuje(ą) wszystkie prawa autorskie pracy (tytuł artykułu) wydawnictwu MEDITON”. Dodatkowo manuskrypt opisu przypadku musi zawierać klauzulę: „Oświadczamy, że w czasie badań były przestrzegane zasady pacjentów zgodnie z Konwencją Helsińską”.

przeciwdziałanie zjawiskom łamania prawa autorskiego
W ramach przeciwdziałania zjawiskom takim jak ukryty
wkład osoby fizycznej lub prawnej w powstanie artykułu (ghostwriting) i wskazanie jako autora artykułu osoby,
która w sposób znikomy bądź wcale nie przyczyniła się do powstania artykułu (guest authorship) redakcja wymaga,
aby wszyscy autorzy danego artykułu podali afiliacje oraz wskazali swój rzeczywisty udział w powstaniu pracy pod
rygorem niedopuszczenia artykułu do druku. Za autora ponoszącego główną odpowiedzialność w tym zakresie
uznaje się autora zgłaszającego manuskrypt.

jawność źródeł finansowania
Autorzy prac finansowanych zobowiązani są do wskazania źródła finansowania
(informacja ta publikowana jest wraz z artykułem).

manuskrypt...
...powinien być przygotowany w wersji elektronicznej. Tekst manuskryptu powinien być napisany w sposób zwięzły i komunikatywny, poprawny językowo, pozbawiony żargonu medycznego lub naukowego. W tekście artykułów oryginalnych wyszczególnione powinny być następujące działy: materiał i metody, wyniki, dyskusja. Nazwiska, nazwy łacińskie, np. drobnoustrojów, oraz wyrazy obcojęzyczne należy wyróżnić kursywą.

strona tytułowa...
...powinna zawierać: tytuł w języku polskim i angielskim, imiona i nazwiska autorów oraz ich tytuły naukowe, nazwę i adres instytucji, w których zatrudnieni są autorzy, skróconą wersję tytułu, wykaz skrótów oraz adres autora do korespondencji, jego e-mail, telefon i fax. Tytuł pracy powinien być zwięzły i jasny, nie powinien przekraczać 120 znaków.

streszczenia...
... (w języku polskim i angielskim) powinny zawierać 150-250 słów. Konieczne jest wyszczególnienie następujących akapitów: wprowadzenie, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski.

słowa kluczowe...
... (w języku polskim i angielskim) - nie więcej niż 7 słów kluczowych.

skróty, symbole i jednostki
Bez objaśnień dopuszczalne są tylko powszechnie znane skróty. Skróty i symbole mało znane (ewentualnie tworzone przez autorów) muszą być przy pierwszym użyciu poprzedzone opisem (w nawiasie). Skrótów nie należy stosować w tytule pracy. Zaleca się stosowanie jednostek miar zgodnych z układem SI; dopuszczalne są również powszechnie używane inne jednostki (l, min., h, C, Da, cal).

ryciny (rysunki, zdjęcia)...
...powinny być umieszczone na oddzielnych stronach w kolejności cytowania w tekście, oznaczone numerami. Podpisy pod ryciny powinny być na oddzielnej stronie. Jeżeli ryciny zostały zaczerpnięte z publikowanych źródeł, autorzy muszą uzyskać zgodę właściwego wydawcy na ich wykorzystanie oraz zaznaczyć na końcu podpisu, z jakiego źródła pochodzą. Druk rycin kolorowych jest możliwy, ale musi być każdorazowo uzgodniony z wydawcą. Nie należy umieszczać rycin przestrzennych. Rysunki powinny być wykonane z wykorzystaniem narzędzi istniejących w edytorach tekstu, w programie Excel lub edytorów specjalistycznych, np. CorelDraw. Dopuszcza się wykonanie rysunków techniką kreślarską na białym papierze. Zdjęcia muszą być najwyższej jakości.

tabele...
...powinny być dołączone na oddzielnych stronach i ponumerowane cyframi rzymskimi, po których następuje krótki tytuł. Pod tabelą należy zamieścić wyjaśnienie skrótów używanych w tabeli. Powinny one uzupełniać, a nie powtarzać informacje zawarte w tekście.

piśmiennictwo...
...należy cytować podając w tekście kolejne numery w nawiasach kwadratowych [1, 2]. Informacje niepublikowane można przytaczać podając źródła informacji w tekście (w nawiasie). Kolejność pozycji piśmiennictwa powinna być zgodna z kolejnością cytowań, a nie z porządkiem alfabetycznym. Skróty tytułów cytowanych czasopism muszą być zgodne z Index Medicus. Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać: Nazwiska i inicjały imion autorów (jeżeli praca ma więcej niż trzech autorów, należy dodać "i wsp."). Tytuł artykułu. Skrót tytułu czasopisma. Rok publikacji, Numer tomu (ew. numer zeszytu): Numery stron (początkowy i końcowy).

Przykłady:
Szmidt A, Stańczyk-Przyłuska A. Rola wirusa EBV w patogenezie chorób alergicznych. Alergia Astma Immunologia 2005; 4: 169-174.

Smith E, Gray SD, Dove H i wsp. Frequency and effects of teachers' voice problems. J Voice 1997; 11 (1): 81-87.

pozycje książkowe...
...powinny zawierać w kolejności: Nazwiska i inicjały imion autorów (książki lub rozdziału). [Tytuł rozdziału. (w)] Tytuł książki. [Nazwiska i inicjały imion redaktora (red.)]. Wydawnictwo, Miejsce wydania Rok: Numery stron.

Przykłady:
Kieć-Świerczyńska M. Alergia kontaktowa. Mediton, Łódź 2005.
Bieńkiewicz B, Kowalski ML. Alergia na leki. (w) Immunologia kliniczna. Kowalski ML (red.) Mediton, Łódź 2000: 297-328.

reprinty
Bezpłatne reprinty prac opublikowanych (10 sztuk) przesłane zostaną na adres autora wskazany do korespondencji, po ukazaniu się pracy drukiem.

Informacje dla recenzentów

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki (-ek), z której (-ych) pochodzi autor. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor (-rzy) i recenzent (-ci) nie zna (-ją) swoich tożsamości. W innych wypadkach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się:
a) bezpośrednie relacje osobiste,
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich 2 lat.
Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Recenzja powinna być sporządzona według oddzielnie dołączanego formularza recenzenckiego. Nazwiska recenzentów poszczególnych autorów nie są ujawniane, jednak raz w roku lista recenzentów współpracujących podawana jest na stronie www czasopisma.

Lista recenzentów w 2013 roku:

Dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
(immunologia)
Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa


Prof. dr hab. med. Wojciech Golusiński
(rynologia, otorynolaryngologia)
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Oddział Chirurgii Głowy i Szyi i Laryngologii Onkologicznej
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań


Prof. dr hab. med. Elżbieta Hassmann-Poznańska
(laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok


Prof. dr hab. med. Henryk Kaźmierczak
(onkologia)
Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Klinicznej
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz


Prof. dr hab. med. Wiesław Konopka
(audiologia)
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii
Zakład Audiologii, Foniatrii i Otolaryngologii Dziecięcej Katedry Pediatrii i Immunologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź


Dr med. Zbigniew Kozłowski
(laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej UM w Łodzi
Ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź


Prof. dr hab. n. med. Anna Kurnatowska
(choroby błony śluzowej jamy ustnej)
Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

Dr med. Joanna Majak
(otolaryngologia)
Klinika Audiologii i Foniatrii
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź


Prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek
(chirurgia głowy i szyi)
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze


Dr hab. n. med. Krzysztof Morawski
(chirurgia głowy i szyi, audiologia)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Prof. dr hab. med. Waldemar Narożny
(chirurgia głowy i szyi, otoneurologia)
Klinika ORL w Gdańsku
Ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk


Prof. dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz
(foniatria)
Klinika Audiologii i Foniatrii
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź


Prof. dr hab. n. med. Andrzej Obrębowski
(foniatria, audiologia)
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii UMP
Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań


Prof. dr hab. med. Jurek Olszewski
(onkologia)
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów
ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

Prof. dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
(onkologia)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Prof. dr hab. med. Katarzyna Pawlak-Osińska
(otoneurologia)
Zakład Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi
Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Klinicznej
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz


Prof. dr hab. med. Marek Rogowski
(otorynolaryngologia, audiologia)
Klinika Otolaryngologii USK w Białymstoku
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok


Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień
(onkologia)
Klinika Otolaryngologii CMUJ w Krakowie
Ul. Śniadeckich 2, 31-531 Kraków


Dr hab. n. med. prof. nadzw. Franciszek Szatko
(choroby błony śluzowej jamy ustnej)
Zakład Higieny i Promocji Zdrowia
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Jaracza 63, 90-251 Łódź


Dr hab. med. Jarosław Szydłowski
(laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
Katedry Otolaryngologii UM w Poznaniu
Ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań


Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
(audiologia, laryngologia)
Klinika Audiologii i Foniatrii
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź

Prof. dr hab. Piotr Świdziński
(audiologia)
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań


Dr n. med. Waldemar Wojnowski
(audiologia)
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań


Dr hab. med. Ewa Zamysłowska-Szmytke
(neurootologia)
Klinika Audiologii i Foniatrii
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź


Dr n. med. Lidia Zawadzka-Głos
(laryngologia dziecięca, foniatria)
Oddział Kliniczny Otolaryngologii
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa


Lista recenzentów w 2012 roku:

Prof. dr hab. med. Paweł Dobrzyński
(otorynolaryngologia)
Klinika Otolaryngologii
CSK MSWiA w Warszawie
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa


Dr n. med. Anna Domeracka-Kołodziej
(foniatria)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Prof. dr hab. med. Wojciech Golusiński
(rynologia, otorynolaryngologia)
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Oddział Chirurgii Głowy i Szyi i Laryngologii Onkologicznej
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań


Prof. dr hab. med. Elżbieta Hassmann-Poznańska
(laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok


Prof. dr hab. med. Magdalena Józefowicz-Korczyńska
(otorynolaryngologia, neurootologia)
I Katedra Otolaryngologii UM
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego
Ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź


Prof. dr hab. med. Henryk Kaźmierczak
(onkologia)
Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Klinicznej
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz


Prof. dr hab. Krzysztof Kochanek
(audiologia)
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 WarszawaProf. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa
(otorynolaryngologia, chirurgia głowy i szyi)
Klinika Otolaryngologii
Ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa


Prof. dr hab. n. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska
(foniatria, laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie
Ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin


Prof. dr hab. n. med. Alina Morawiec-Sztandera
(onkologia)
Klinika Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi
II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi
ul. Paderewskiego 4, 93-513 Łódź


Dr hab. n. med. Krzysztof Morawski
(chirurgia głowy i szyi, audiologia)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Prof. dr hab. med. Waldemar Narożny
(chirurgia głowy i szyi, audiologia)
Klinika ORL w Gdańsku
Ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk


Prof. dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz
(foniatria)
Klinika Audiologii i Foniatrii
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź


Dr med. Anna Pajor
(otorynolaryngologia)
I Katedra Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Ul. Kopcińsiego 22, 90-153 Łódź


Prof. dr hab. med. Marek Rogowski
(otorynolaryngologia, audiologia)
Klinika Otolaryngologii USK w Białymstoku
Ul. M.Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok


Dr n. med. Jacek Schmidt
(rynologia)
Oddział Otolaryngologiczny MSWiA
Ul. Północna 42, 91-425 Łódź


Prof. dr hab. n. med. Alicja Sekula
(audiologia)
Klinika Foniatrii i Audiologii
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań


Dr med. Andrzej Senderski
(audiologia)
„Audioland” Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa


Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień
(onkologia)
Klinika Otolaryngologii CMUJ w Krakowie
Ul. Śniadeckich 2, 31-531 Kraków


Prof. dr hab. med. Krzysztof Szyfter
(chirurgia głowy i szyi, onkologia)
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań


Prof. dr hab. med. Witold Szyfter
(otorynolaryngologia)
Klinika Chorób Ucha, Nosa, Gardła i Krtani
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań


Prof. dr hab. med. Anna Zakrzewska
(laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej UM w Łodzi
Ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź


Prof. dr hab. med. Beata Zielnik-Jurkiewicz
(laryngologia dziecięca)
Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza SPZOZ
Oddział Otolaryngologiczny
Ul. Niekłańska 4/24, 02-097 Warszawa


Prof. dr hab. med. Anna Zalewska-Janowska
(dermatologia)
Zakład Psychodermatologii
Katedra Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii UM w Łodzi
Ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź


Lista recenzentów w 2011 roku:

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Bień
(otorynolaryngologia, onkologia)
Instytut Fizjoterapii
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce


Prof. dr hab. med. Mieczysław Chmielik
(otorynolaryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa


Dr n. med. Anna Domeracka-Kołodziej
(foniatria)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Dr med. Wojciech Gawron
(neurootologia)
Dolnośląskie Centrum Laryngologii MEDICUS
Ul. Kard. S. Wyszyńskiego 110, 50-307 Wrocław


Prof. dr hab. med. Tatiana Gierek
(otologia)
Katedra i Klinika Laryngologii ŚlAM
ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice


Prof. dr hab. n. med. Janusz Klatka
(chirurgia)
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin


Prof. dr hab. med. Wiesław Konopka
(audiologia)
Zakład Audiologii, Foniatrii i Otoneurologii
II Katedry Otolaryngologii UM
Ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź


Prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
(rynologia)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Akademii Medycznej w Warszawie
ul. Banacha 1A , 02-097 Warszawa


Prof. dr hab. n. med. Jan Kuś
(fryzjatria)
I Klinika Chorób Płuc
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa


Prof. dr hab. med. Grażyna Lisowska
(audiologia)
Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Ul. M.Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze


Prof. dr hab. n. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska
(foniatria, laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie
Ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin


Prof. dr hab. n. med. Alina Morawiec-Sztandera
(onkologia)
Klinika Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi
II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi
ul. Paderewskiego 4, 93-513 Łódź


Dr hab. n. med. Krzysztof Morawski
(chirurgia głowy i szyi, audiologia)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Prof. dr hab. med. Waldemar Narożny
(chirurgia głowy i szyi, audiologia)
Klinika ORL w Gdańsku
Ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk


Prof. dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
(onkologia)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński
(alergologia)
Samodzielna Pracownia Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych
Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej AM
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Dr n. med. Jacek Schmidt
(rynologia)
Oddział Otolaryngologiczny MSWiA
Ul. Północna 42, 91-425 Łódź


Dr hab. med. Alicja Sekula
(audiologia)
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii UM im. Karola Marcinkowskiego
Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań


Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień
(onkologia)
Klinika Otolaryngologii CMUJ w Krakowie
Ul. Śniadeckich 2, 31-531 Kraków


Dr hab. n. med. Katarzyna Starska
(onkologia)
I Katedra i Klinika Otolaryngologii UM
Ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź


Dr med. Aleksandra Sztuka-Banel
(audiologia)
Dolnośląskie Centrum Laryngologii MEDICUS
Ul. Kard. S. Wyszyńskiego 110, 50-307 Wrocław


Dr hab. med. Jolanta Dorota Torzecka
(dermatologia)
Zakład Immunodermatologii
Katedry Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi
Ul. Krzemieniecka 6, 94-015 Łódź


Prof. dr hab. med. Anna Zakrzewska
(laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej UM w Łodzi
Ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź

Lista recenzentów w 2010 roku:

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Bień
Instytut Fizjoterapii
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce


Prof. dr hab. med. Mieczysław Chmielik
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa


Dr n. med. Anna Domeracka-Kołodziej
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Dr med. Wojciech Gawron
Dolnośląskie Centrum Laryngologii MEDICUS
Ul. Kard. S. Wyszyńskiego 110, 50-307 Wrocław


Prof. dr hab. med. Tatiana Gierek
Katedra i Klinika Laryngologii ŚlAM
ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice


Prof. dr hab. med. Wojciech Golusiński
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Oddział Chirurgii Głowy i Szyi i Laryngologii Onkologicznej
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań


Prof. dr hab. med. Elżbieta Hassmann-Poznańska
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok


Prof. dr hab. med. Magdalena Józefowicz-Korczyńska
I Katedra Otolaryngologii UM
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego
Ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź


Prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz
Klinika Otolaryngologii CSKWAM
w Warszawie
Ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa


Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
Katedra i Klinika Geriatrii CM w Bydgoszczy
Szpital Uniwersytecki
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz


Prof. dr hab. Krzysztof Kochanek
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa


Prof. dr hab. med. Wiesław Konopka
Zakład Audiologii, Foniatrii i Otoneurologii
II Katedry Otolaryngologii UM
Ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź


Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak
Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 7a, 15-096 Białystok


Prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Akademii Medycznej w Warszawie
ul. Banacha 1A , 02-097 Warszawa


Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa
Klinika Otolaryngologii
Ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa


Dr hab. n. med. Jarosław Markowski
Klinika Laryngologii
Ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice


Prof. dr hab. n. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie
Ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin


Prof. dr hab. n. med. Alina Morawiec-Sztandera
Klinika Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi
II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi
ul. Paderewskiego 4, 93-513 Łódź


Dr hab. n. med. Krzysztof Morawski
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Prof. dr hab. med. Waldemar Narożny
Klinika ORL w Gdańsku
Ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk


Prof. dr hab. med. Marek Rogowski
Klinika Otolaryngologii USK w Białymstoku
Ul. M.Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok


Prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński
Samodzielna Pracownia Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych
Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej AM
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Dr n. med. Jacek Schmidt
Oddział Otolaryngologiczny MSWiA
Ul. Północna 42, 91-425 Łódź


Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień
Klinika Otolaryngologii CMUJ w Krakowie
Ul. Śniadeckich 2, 31-531 Kraków


Dr hab. med. Paweł Stręk
Klinika Otolaryngologii CMUJ w Krakowie
Ul. Śniadeckich 2, 31-531 Kraków


Dr med. Aleksandra Sztuka-Banel
Dolnośląskie Centrum Laryngologii MEDICUS
Ul. Kard. S. Wyszyńskiego 110, 50-307 Wrocław


Prof. dr hab. med. Witold Szyfter
Klinika Chorób Ucha, Nosa, Gardła i Krtani
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań


Dr hab. med. Bożena Wiskirska-Woźnica
Klinika Foniatrii i Audiologii AM
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.