english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - informacje dla autorów i recenzentów  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Informacje dla autorów

Do publikacji w kwartalniku Alergia Astma Immunologia - przegląd kliniczny przyjmowane są artykuły oryginalne, poglądowe oraz kazuistyczne nigdzie wcześniej niepublikowane. Prace oryginalne i kazuistyczne są opiniowane przez recenzentów, zwykle Redakcja wybiera dwóch recenzentów, którzy opiniuja pracę w ciągu dwóch tygodni. Nastepnie manuskrypt wraz z recenzjami jest odsyłany do Autora pracy, a po naniesieniu uwag recenzentów i ustosunkowaniu się do nich, Autor odsyła poprawiony manuskrypt na adres Redakcji do ostatecznej akceptacji. Prace poglądowe są natomiast akceptowane przez Redaktora Naczelnego po recenzji przez członka Rady Programowej. Prace należy przesyłać w wersji elektronicznej na następujący adres e-mail: mediton2@mediton.pl.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i poprawek nie wpływających na treść merytoryczną pracy. Prace nie odpowiadające wymaganiom będą odsyłane autorom do poprawienia bez rozpatrzenia merytorycznego.

OŚWIADCZENIE AUTORÓW

„ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA – przegląd kliniczny”

OŚWIADCZENIE AUTORA/AUTORÓW
Artykuł pt:
…………………………………
...............................................
...............................................

oryginalny / poglądowy / kazuistyczny / list do redakcji* (niepotrzebne skreślić)

Autorzy (imiona i nazwiska wszystkich autorów, tytuły lub stopnie naukowe)
………………………………
............................................
Dane do kontaktu (imię i nazwisko, afiliacja,
e-mail, telefon)
……………………….......
........................................
Autor/autorzy oświadcza/ją, że ww. praca złożona do druku w czasopiśmie „Alergia Astma Immunologia – przegląd kliniczny” jest oryginalna, nie narusza praw autorskich ani innych praw własności stron trzecich; nie jest złożona do publikacji w innym czasopiśmie i nie była uprzednio publikowana, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, a wszelkie niezbędne pozwolenia zostały uzyskane przez autora/autorów.
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria) poza wymienionymi w manuskrypcie.
Wszelkie formy wykorzystania artykułu po jego opublikowaniu wymagają zgody wydawcy – „Mediton” Oficyna Wydawnicza.

Imiona i nazwiska autorów
(literami drukowanymi):
................................................
...............................................
...............................................


Podpisy oraz % wkładu:
...............................................


………………………………
Miejscowość i dataprawa autorskie
Każdy manuskrypt musi zawierać podpisane przez wszystkich autorów oświadczenie:

„Oświadczamy, że artykuł jest oryginalny, nie narusza praw autorskich ani innych praw własności stron trzecich ; nie jest złożony do publikacji w innym czasopiśmie i nie był uprzednio publikowany. Deklarujemy również, że nie wykonujemy badań na zwierzętach. Po ukazaniu się publikacji podpisany(-i) autor(-rzy) przekazuje(-ą) wszystkie prawa autorskie pracy (tytuł artykułu) wydawnictwu MEDITON. Dodatkowo manuskrypt opisu przypadku musi zawierać klauzulę: „Oświadczamy, że w czasie badań były przestrzegane zasady pacjentów zgodnie z Konwencją Helsińską”.

przeciwdziałanie zjawiskom łamania prawa autorskiego
W ramach przeciwdziałania zjawiskom takim jak ukryty
wkład osoby fizycznej lub prawnej w powstanie artykułu (ghostwriting) i wskazanie jako autora artykułu osoby,
która w sposób znikomy bądź wcale nie przyczyniła się do powstania artykułu (guest authorship) redakcja wymaga,
aby wszyscy autorzy danego artykułu podali afiliacje oraz wskazali swój rzeczywisty udział w powstaniu pracy pod
rygorem niedopuszczenia artykułu do druku. Za autora ponoszącego główną odpowiedzialność w tym zakresie
uznaje się autora zgłaszającego manuskrypt.

jawność źródeł finansowania
Autorzy prac finansowanych zobowiązani są do wskazania źródła finansowania
(informacja ta publikowana jest wraz z artykułem).

oświadczenie o konflikcie interesów
Wszyscy autorzy artykułów oryginalnych powinni złożyć indywidualne oświadczenia o możliwym konflikcie interesów zwiazanym z publikacją artykułu w czasopiśmie.

manuskrypt...
...powinien być przygotowany w wersji elektronicznej. Manuskrypt pracy poglądowej nie powinien przekraczać 14 stron, oryginalnej – 10, a pracy kazuistycznej – 5 (wskazana liczba stron nie obejmuje tabel, rycin, ani piśmiennictwa). Dla pracy poglądowej maksymalna liczba tabel – 3, rycin – 3, oryginalnej – odpowiednio 3 i 3, kazuistycznej – 1 i 1. Za standardową stronę maszynopisu uznaje się 260 słów (czcionka Times New Roman, podwójna interlinia). Dopuszczalna liczba pozycji w piśmiennictwie: dla artykułu poglądowego – 60, dla artykułu oryginalnego – 30, dla pracy kazuistycznej – 10. Tekst manuskryptu powinien być napisany w sposób zwięzły i komunikatywny, poprawny językowo, pozbawiony żargonu medycznego lub naukowego. W tekście artykułów oryginalnych wyszczególnione powinny być następujące działy: materiał i metody, wyniki, dyskusja. Nazwiska, nazwy łacińskie, np. drobnoustrojów, oraz wyrazy obcojęzyczne należy wyróżnić kursywą.

strona tytułowa...
...powinna zawierać: tytuł w języku polskim i angielskim, imiona i nazwiska autorów oraz ich tytuły naukowe, nazwę i adres instytucji, w których zatrudnieni są autorzy, skróconą wersję tytułu, wykaz skrótów oraz adres autora do korespondencji, jego e-mail, telefon i fax. Tytuł pracy powinien być zwięzły i jasny, nie powinien przekraczać 120 znaków.

streszczenia...
... (w języku polskim i angielskim) powinny zawierać 150-250 słów. Konieczne jest wyszczególnienie następujących akapitów: wprowadzenie, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski.

słowa kluczowe...
... (w języku polskim i angielskim) - nie więcej niż 7 słów kluczowych.

skróty, symbole i jednostki
Bez objaśnień dopuszczalne są tylko powszechnie znane skróty. Skróty i symbole mało znane (ewentualnie tworzone przez autorów) muszą być przy pierwszym użyciu poprzedzone opisem (w nawiasie). Skrótów nie należy stosować w tytule pracy. Zaleca się stosowanie jednostek miar zgodnych z układem SI; dopuszczalne są również powszechnie używane inne jednostki (l, min., h, C, Da, cal).

ryciny (rysunki, zdjęcia)...
...powinny być umieszczone na oddzielnych stronach w kolejności cytowania w tekście, oznaczone numerami. Podpisy pod ryciny powinny być na oddzielnej stronie. Jeżeli ryciny zostały zaczerpnięte z publikowanych źródeł, autorzy muszą uzyskać zgodę właściwego wydawcy na ich wykorzystanie oraz zaznaczyć na końcu podpisu, z jakiego źródła pochodzą. Druk rycin kolorowych jest możliwy, ale musi być każdorazowo uzgodniony z wydawcą. Nie należy umieszczać rycin przestrzennych. Rysunki powinny być wykonane z wykorzystaniem narzędzi istniejących w edytorach tekstu, w programie Excel lub edytorów specjalistycznych, np. CorelDraw. Dopuszcza się wykonanie rysunków techniką kreślarską na białym papierze. Zdjęcia muszą być najwyższej jakości.

tabele...
...powinny być dołączone na oddzielnych stronach i ponumerowane cyframi rzymskimi, po których następuje krótki tytuł. Pod tabelą należy zamieścić wyjaśnienie skrótów używanych w tabeli. Powinny one uzupełniać, a nie powtarzać informacje zawarte w tekście.

piśmiennictwo...
...należy cytować podając w tekście kolejne numery w nawiasach kwadratowych [1, 2]. Informacje niepublikowane można przytaczać podając źródła informacji w tekście (w nawiasie). Kolejność pozycji piśmiennictwa powinna być zgodna z kolejnością cytowań, a nie z porządkiem alfabetycznym. Skróty tytułów cytowanych czasopism muszą być zgodne z Index Medicus. Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać: Nazwiska i inicjały imion autorów (jeżeli praca ma więcej niż trzech autorów, należy dodać "i wsp."). Tytuł artykułu. Skrót tytułu czasopisma. Rok publikacji, Numer tomu (ew. numer zeszytu): Numery stron (początkowy i końcowy).

Przykłady:
Szmidt A, Stańczyk-Przyłuska A. Rola wirusa EBV w patogenezie chorób alergicznych. Alergia Astma Immunologia 2005; 4: 169-174.

Smith E, Gray SD, Dove H i wsp. Frequency and effects of teachers' voice problems. J Voice 1997; 11 (1): 81-87.

pozycje książkowe...
...powinny zawierać w kolejności: Nazwiska i inicjały imion autorów (książki lub rozdziału). [Tytuł rozdziału. (w)] Tytuł książki. [Nazwiska i inicjały imion redaktora (red.)]. Wydawnictwo, Miejsce wydania Rok: Numery stron.

Przykłady:
Kieć-Świerczyńska M. Alergia kontaktowa. Mediton, Łódź 2005.
Bieńkiewicz B, Kowalski ML. Alergia na leki. (in) Immunologia kliniczna. Kowalski ML (Ed.) Mediton, Łódź 2000: 297-328.

reprinty
Bezpłatne reprinty prac opublikowanych (10 sztuk) przesłane zostaną na adres autora wskazany do korespondencji, po ukazaniu się pracy drukiem.

Informacje dla recenzentów

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki (-ek), z której (-ych) pochodzi autor. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor (-rzy) i recenzent (-ci) nie zna (-ją) swoich tożsamości. W innych wypadkach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się:
a) bezpośrednie relacje osobiste,
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich 2 lat.
Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Recenzja powinna być sporządzona według oddzielnie dołączanego formularza recenzenckiego. Nazwiska recenzentów poszczególnych autorów nie są ujawniane, jednak raz w roku lista recenzentów współpracujących podawana jest na stronie www czasopisma.

Recenzenci artykułów w roku 2015

Recenzenci zewnętrzni:

dr hab. med. Wioletta Barańska (Gdańsk)
dr n. med. Piotr Z. Brewczyński (Sosnowiec)
dr n. med. Zenon Brzoza (Katowice)
prof. dr hab. med. Krzysztof Buczyłko (Łódź)
dr hab. med. Marta Chełmińska (Gdańsk)
dr hab. med. Ewa Cichocka-Jarosz (Kraków)
dr med. Iwona Damps-Konstańska (Gdańsk)
dr hab. med. Radosław Gawlik (Katowice)
prof. dr hab. med. Aneta Krogulska (Bydgoszcz)
dr n. med. Maciej Kupczyk (Łódź)
dr n. med. Marcin Kurowski (Łódź)
dr n. med. Barbara Rymarczyk (Katowice)
dr n. med. Anna Stelmaszczyk-Emmel (Warszawa)
dr n. med. Adam Sybilski (Warszawa)
prof. dr hab. med. Anna Zalewska-Janowska (Łódź)
prof. dr hab. med. Ziemowit Ziętkowski (Białystok)


Członkowie Rady Programowej:

prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk (Białystok)
prof. dr hab. med. Anna Bręborowicz (Poznań)
prof. dr hab. med. Marek L. Kowalski (Łódź)
prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski (Warszawa)
dr hab. med. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)
dr hab. med. Marek Niedoszytko (Gdańsk)


Recenzenci artykułów w roku 2014

Recenzenci zewnętrzni:

prof. dr hab. med. Krzysztof Buczyłko (Łódź)
dr n. med. Teresa Małaczyńska (Gdańsk)
dr hab. med. Ewa Cichocka-Jarosz (Kraków)
prof. dr hab. med. Magdalena Czarnecka-Operacz (Poznań)
dr hab. med. Radosław Gawlik (Katowice)
dr n. med. Paweł Gonerko (Szczecin)
dr n. med. Jacek Gocki (Bydgoszcz)
prof. dr hab. med. Piotr Heczko (Kraków)
prof. dr hab. med. Karina Jahnz-Różyk (Warszawa)
dr n. med. Monika Jędrzejczak-Czechowicz (Łódź)
dr hab. med. Krzysztof Wojciech Kowal (Białystok)
dr n. med. Marcin Kurowski (Łódź)
dr n. med. Anna Lewandowska-Polak (Łódź)
dr n. med. Aleksandra Piechota (Łódź)
prof. dr hab. med. Mirosława Pietruczuk (Łódź)
dr hab. med. Wojciech Piotrowski (Łódź)
prof. dr hab. med. Jacek Szepietowski (Wrocław)
prof. dr hab. med. Ziemowit Ziętkowski (Białystok)

Członkowie Rady Programowej:

prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk (Białystok)
prof. dr hab. med. Anna Bręborowicz (Poznań)
prof. dr hab. med. Marek Jutel (Wrocław)
prof. dr hab. med. Marek L. Kowalski (Łódź)
dr med. Joanna Makowska (Łódź)
dr hab. med. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)
dr hab. med. Marek Niedoszytko (Gdańsk)
prof. dr hab. med. Roman Nowicki (Gdańsk)
prof. dr hab. med. Barbara Rogala (Katowice)


Recenzenci artykułów w roku 2013

Recenzenci zewnętrzni:

dr hab. n. med. Marta Chełmińska (Gdańsk)
dr hab. med. Ewa Cichocka-Jarosz (Kraków)
dr n. med. Beata Cudowska (Białystok)
prof. dr hab. med. Magdalena Czarnecka-Operacz (Poznań)
prof. dr hab. med. Wojciech Feleszko (Warszawa)
dr n. med. Jacek Gocki (Bydgoszcz)
dr hab. med. Krzysztof Wojciech Kowal (Białystok)
prof. dr hab. med. Michał Kurek (Szczecin)
prof. dr hab. n. med. Beata Kręcisz (Łódź)
prof. dr hab. med. Michał Kurek (Szczecin)
prof. dr hab. med. Mirosława Pietruczuk (Łódź)
prof. dr hab. med. Anna Zalewska-Janowska (Łódź)

Członkowie Rady Programowej:

prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk (Białystok)
prof. dr hab. med. Anna Bręborowicz (Poznań)
prof. dr hab. med. Alicja Kasperska-Zając (Katowice)
prof. dr hab. med. Marek L. Kowalski (Łódź)
prof. dr hab. med. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)
dr hab. med. Marek Niedoszytko (Gdańsk)
prof. dr hab. med. Roman Nowicki (Gdańsk)
prof. dr hab. med. Barbara Rogala (Katowice)


Recenzenci artykułów w roku 2012

Recenzenci zewnętrzni:

dr n. med. Ewa Bogacka (Wrocław)
prof. dr hab. med. Zbigniew Doniec (Rabka-Zdrój)
dr med. Aneta Krogulska (Łódź)
dr hab. Teresa Małaczyńska (Gdańsk)
prof. dr hab. med. Alicja Kasperska-Zając (Katowice)
prof. dr hab. n. med. Iwona Stelmach (Łódź)
prof. dr hab. med. Anna Sysa-Jędrzejowska (Łódź)
dr n. med. Tadeusz Zielonka (Warszawa)


Członkowie Rady Programowej:

prof. dr hab. med. Zbigniew Bartuzi (Bydgoszcz)
prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk (Białystok)
prof. dr hab. med. Anna Bręborowicz (Poznań)
dr n. med. Marek Niedoszytko (Gdańsk)
prof. dr hab. med. Roman Nowicki (Gdańsk)
prof. dr hab. med. Barbara Rogala (Katowice)


Recenzenci artykułów w latach 2010 i 2011

Recenzenci zewnętrzni:

dr hab. med. Grażyna Bochenek (Kraków)
dr n. med. Małgorzata Brauncajs (Łódź)
prof. dr hab. med. Anna Bręborowicz (Poznań)
dr med. Maciej Chałubiński (Łódź)
dr med. Ewa Cichocka-Jarosz (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska (Bydgoszcz)
dr n. med. Rafał Dobek (Wrocław)
prof. dr hab. med. Zbigniew Doniec (Rabka-Zdrój)
prof. dr hab. med. Jarosław Drożdż (Łódź)
dr hab. med. RadosławGawlik (Katowice)
dr med. Joanna Glück (Katowice)
prof. dr hab. med. Jerzy Kozielski (Katowice)
dr med. Aneta Krogulska (Łódź)
dr. med. Marcin Kurowski (Łódź)
dr n. med. Anna Lewandowska-Polak (Łódź)
prof. dr hab. med. Grzegorz Lis (Kraków)
dr n. med. Joanna Makowska (Łódź)
dr hab. Teresa Małaczyńska (Gdańsk)
prof. dr hab. med. Henryk Mazurek (Rabka-Zdrój)
dr med. Andrzej Obojski (Wrocław)
prof. dr hab. med. Krystyna Obtułowicz (Kraków)
prof. dr hab. med. Dariusz Nowak (Łódź)
dr n. med. Marek Niedoszytko (Gdańsk)
prof. dr hab. med. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)
prof. dr hab. n. med. Barbara Różalska (Łódź)
prof. dr hab. med. Marek Sanak (Kraków)
dr n. med. Teresa Żak-Nejmark (Wrocław)

Członkowie Rady Programowej:

prof. dr hab. med. Zbigniew Bartuzi (Bydgoszcz)
prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk (Białystok)
prof. dr hab. med. Krzysztof Buczyłko (Łódź)
prof. dr hab. med. Józef Hałasa (Szczecin)
prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski (Warszawa)
prof. dr hab. med. Michał Kurek (Szczecin)
prof. dr hab. med. Barbara Rogala (Katowice)
prof. dr hab. med. Jan Żeromski (Poznań)


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.