english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 17. nr 2. czerwiec 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Znaczenie badania markerów powierzchniowych limfocytów B
Aleksandra Szczawińska-Popłonyk, Husam Samara, Anna Bręborowicz,

Wprowadzenie. Hipogammaglobulinemia u niemowląt i małych dzieci
jest zaburzeniem o złożonej patogenezie oraz zróżnicowanej manifestacji
klinicznej i rokowaniu. Defekt wytwarzania przeciwciał jest efektem działania
różnych zewnątrz- i wewnątrzpochodnych czynników prowadzących
do zaburzenia homeostazy limfocytów krwi obwodowej.
Cel. Zasadniczym celem pracy było dokładniejsze poznanie patomechanizmu
hipogammaglobulinemii u niemowląt i małych dzieci. Celem
dodatkowym przeprowadzonej analizy immunofenotypowej subpopulacji
limfocytów B we krwi obwodowej było określenie jej przydatności
diagnostycznej i zastosowania w aspekcie prognozowania przebiegu
zaburzeń wytwarzania przeciwciał.
Materiał i metody. U 22 dzieci z hipogammaglobulinemią w zakresie
IgG z lub bez niedoboru innych izotypów immunoglobulin, w wieku od 8
do 61 miesięcy (średnia 26 miesięcy, mediana 23 miesiące), chorujących
na infekcje układu oddechowego, przeprowadzono analizę immunofenotypową
różnicowania limfocytów B krwi obwodowej.
Wyniki. Nie stwierdzono w badanej grupie dzieci zaburzeń różnicowania
prekursorów limfocytów B na etapie limfopoezy szpikowej. We
krwi obwodowej wykazano zwiększenie wartości względnej limfocytów
B przejściowych u 13 spośród 22 dzieci (59%), istotnie częściej u dzieci
z defektem wytwarzania immunoglobulin G i A (p=0,039) oraz zwiększenie
wartości względnej plazmablastów u 16 dzieci (73%).
Wnioski. Hipogammaglobulinemia u niemowląt i małych dzieci związana
jest z zaburzeniami dojrzewania subpopulacji limfocytów B krwi
obwodowej. Analiza immunofenotypowa pozwala na wykluczenie
defektów różnicowania prekursorów w szpiku kostnym i identyfikację
zaburzeń dojrzewania limfocytów B krwi obwodowej i stąd powinna być
niezbędnym elementem immunodiagnostyki niedoborów wytwarzania
przeciwciał.
Summary
Introduction. Hypogammaglobulinemia in infancy and early childhood
is a disorder characterized by complex pathogenesis as well as diverse
clinical manifestations and prognosis. Antibody production defect is
a common result of the activity of various endo- and exogenous factors,
leading to the disturbed peripheral blood lymphocyte homeostasis.
Aim of the study. The main purpose of the study was to elucidate the
pathomechanism of hypogammaglobulinaemia in infants and young
children. The additional purpose of the flow cytometric immunophenotyping
was to define its immunodiagnostic application and to enable
prognosticating the process of development of antibody defects.
Material and methods. Immunophenotyping of peripheral blood B
lymphocyte subsets was performed in twenty-two children with IgG
hypogammaglobulinemia and with or without deficiency of other immunoglobulin
isotypes, aged from 8 to 61 months, suffering from recurrent
respiratory tract infections.
Results. Disorders of differentiation of B lymphocyte precursors at the
stage of bone marrow lymphopoiesis were not identified in the study
group. Increased proportion of transitional B cells was noted in peripheral
blood in 13 of 22 children (59%); the increase was significantly more
frequent in children with defects of immunoglobulin G and A production
(p=0.039); besides, increased relative value of plasmablasts was detected
in 16 children (73%).
Conclusions. Hypogammaglobulinemia in infants and young children is
associated with impaired maturation of peripheral blood B lymphocyte subpopulations.
Flow cytometric immunophenotyping facilitates elimination of
differentiation disorders of B lymphocyte precursors in bone marrow and
identification of peripheral blood B cell maturation defects. Therefore, the
immunophenotyping should be an indispensable element of immunodiagnostic
procedures used to detect antibody production deficiencies.

słowa kluczowe: niedobór odporności, immunoglobuliny, limfocyty B, dzieci,immunodeficiency, immunoglobulins, B lymphocytes,children

strony: od 97 do 102szacunkowy czas pobierania pliku (451 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:91291585[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.