english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny



 Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego




tom 17. nr 1. marzec 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły poglądowe
Etiopatogeneza i diagnostyka pokrzywki przewlekłej
Alicja Kasperska-Zając, Julia Jagodzińska

Pokrzywka (urticaria) jest częstą chorobą, która dotyka nawet 45% populacji
w swojej postaci ostrej, natomiast przewlekłe występowanie objawów
dotyczy 0,1-3% osób. Pokrzywka ostra częściej występuje u dzieci,
natomiast jej przewlekła postać to głównie choroba osób dorosłych.
Kluczową rolę w procesach pokrzywkowych odgrywają mediatory uwalnianie
przez komórki tuczne i bazofile, przede wszystkim histamina. Poza
tym dochodzi do rozwoju miejscowej i systemowej odpowiedzi zapalnej
(acute-phase response), ze wzrostem stężenia białka C reaktywnego i IL-6,
których stężenie koreluje ze stopniem nasilenia objawów klinicznych
i aktywnością procesu chorobowego. Etiopatogeneza pokrzywki przewlekłej
jest złożona i nadal nie do końca poznana. Choroba ta stwarza
duże trudności diagnostyczne i terapeutyczne oraz znacząco obniża jakość
życia chorych. Wskazuje się na znaczenie różnych czynników, m.in.
środowiskowych, immunologicznych, hormonalnych w wyzwalaniu
i podtrzymywaniu reakcji pokrzywkowej. W większości przypadków, pomimo
bardzo szczegółowej diagnostyki, nie udaje się ustalić przyczyny.
Taką postać choroby określamy mianem idiopatycznej. W panelu diagnostycznym
uwzględnia się: 1) test z surowicą autologiczną jako screening
w kierunku pokrzywki autoreaktywnej/autoimmunologicznej, 2) badanie
w kierunku choroby Hashimoto, ze względu na częste współistnienie
pokrzywki z tą chorobą, 3) wykluczenie ognisk infekcji z uwzględnieniem
H. pylori, jakkolwiek zdania na temat udziału tej bakterii w etiopatogenezie
pokrzywki są podzielone, 4) inne badania w zależności od obrazu
klinicznego oraz wyników badań podstawowych. W zaleceniach należy
uwzględnić stosowanie diety ubogiej w czynniki pokarmowe nie będące
alergenami, a które mogą powodować objawy nadwrażliwości u tych
chorych. Takie postępowanie może spowodować złagodzenie objawów
u 1⁄4 - 1⁄3 chorych. Jak wynika z własnych doświadczeń, ograniczenia dietetyczne
powinny być wprowadzone stopniowo i stosowane odpowiednio
długo.
Summary
Urticaria in its acute form has been recorded among as much as 45%
of the population while the presence of chronic symptoms affect
0.1–3% of people. Acute urticaria is manifested predominantly in
children while its chronic form is mostly the disease of adults. The key
role in urticarial processes is played by mediators released by mast cells
and basophils, among those – mainly by histamine. Moreover, local
and systemic inflammatory responses are developed – the acute-phase
response. Such acute-phase response is manifested by increased circulating
IL-6, which varies along with CRP changes, and may be related
to the disease severity and activity. The etiopathogenesis of chronic
urticaria is complex and has not been yet completely recognized. The
disease creates some remarkable diagnostic and therapeutic difficulties
and significantly reduces the patients’ life quality. Diverse factors,
including the environmental, immunological as well as hormonal
ones, are pointed to as those triggering and sustaining the urticarial
reaction. Despite highly detailed diagnostic procedures, in most cases
the reasons have not been accounted for, and such form of the disease
is referred to as an idiopathic one. The diagnostic panel comprises:
1) the autologous serum skin test – ASST, performed as a screening for
autoreactive/autoimmune urticaria, 2) testing for Hashimoto disease
due to frequent co-occurrence of the disease with urticaria, 3) elimination
of the infection foci, taking into account H. pylori, however
different opinions have been expressed on the role of this bacteria in
etiopathogenesis of urticaria, 4) other tests depending on the clinical
picture as well as the results of the basic tests. Recommendations should
include a pseudoallergen-free diet. Such procedure may bring alleviated
symptoms in 1⁄4 - 1⁄3 of patients. As shown by my own experience
such dietary restrictions should be introduced gradually and followed
throughout the demanded time.

słowa kluczowe: przewlekła pokrzywka, etiopatogeneza, diagnostyka,chronic urticaria, etiopathogenesis, diagnosis

strony: od 5 do 10



szacunkowy czas pobierania pliku (156 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3211632[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.