wersja polska  
Mediton - Publishing House
Start page  Journals  Books  Conferences  News  Mediton  Contact   
   Journals
print this
   Otorhinolaryngology - archive  

Allergy Asthma Immunology
Otorhinolaryngology
     Archive
     Editorial staff
     Editorial board
     For authors
     Subscription
Allergology Review Search in articles:
  Patronage of the Polish Society of Audiology and Phoniatrics
vol 11. no 2. June 2012  
 TABLE OF CONTENT

 Original articles
Binaural Masking Levels Differences in children with a Language-based Learning Disability (LLD) correspond to speech in noise
Przemysław Śpiewak, Jarosław Markowski, Beata Śpiewak

Wprowadzenie. W ostatnich latach do ośrodków audiologiczno-
foniatrycznych trafia coraz więcej dzieci z zaburzeniami
uczenia się wynikajacymi z zaburzeń rozwoju języka (Languagebased
learning disability – LLD), które mogą zależeć od zaburzeń
procesów ośrodkowego przetwarzania słuchowego. Binaural
Masking Level Difference (BMLD) jest jednym ze słuchowych
testów centralnych, którego wynik nie jest zależny od dojrzałości
języka i mowy.
Cel pracy. Celem pracy była ocena BMLD w grupach dzieci
w wieku szkolnym z LLD w zależności od wyników audiometrii
mowy w ciszy i w szumie.
Materiał i metody. Bdaniami objęto 45 z LLD, które podzielono
na trzy grupy. Grupa 1 – 13 dzieci z istotnie gorszymi wynikami
rozumienia mowy w szumie w porównaniu z rozumieniem
w ciszy. Grupa 2 – 17 dzieci z nieprawidłowym wynikiem
rozumienia mowy w ciszy (stopień rozróżniania poniżej 70%).
Grupa 3 – Dzieci z krzywymi artykulacyjnymi w ciszy i szumie
o tej samej, normalnej lokalizacji. Wyniki uzyskane u dzieci z LLD
porównano z grupą kontrolną 12 dzieci bez trudności w nauce
i z prawidłowym słuchem.
Wyniki. Dzieci z LLD i upośledzonym rozumieniem mowy
w szumie (grupa 1) miały najgorsze wyniki testu BMLD.
U dzieci z LLD i prawidłowym rozumieniem w szumie (grupa
3), jak również w grupie kontrolnej test BMLD nie wykazywał
nieprawidłowości.
Wnioski. Upośledzenie rozumienia w szumie u dzieci z LLD jest
skorelowane z istotnie gorszymi wartościami testu BMLD.

keywords: nieprawidłowy rozwój języka, Binaural Masking Level Difference BMLD, zaburzenia procesówośrodkowego przetwarzania słuchowego, audiometria mowy

pages: from 47 to 52estimated time of download (154 kB)
broadband speed:561282565121024[kbps]
time:3211632[sec]


You need to have Adobe Acrobat Reader to view the PDF file. It's free. If you don't have the Adobe Acrobat Reader plugin yet, you can get it HERE.


Start page | Journals | Books | Conferences | News | Mediton | Contact

Copyright © 1996-2023 Mediton Publishing House | All rights reserved.